Her kan du læse vedtægterne for Dansk Sexologisk Selskab. De er blevet vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling d. 1. juni 2018 og indeholder regler for selskabets formål og ledelse. 

1.1  Selskabets navn er Dansk Sexologisk Selskab. (DSS)

1.2  Selskabets navn overfor udlandet er “Danish Society of Sexology” (DSS).

1.3  Selskabets hjemsted er Sexologisk Institut i Sorø.

2.1 at fremme og udvikle den affektfokuserede behandlingsmetode i sexologien,

2.2 at udbrede kendskabet til den affektfokuserede sexologiske behandling,

2.3 at bygge bro mellem den kliniske praksis og sexologisk forskning,

2.4 at bidrage med at udvikle den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere,

2.5 at arbejde for, at befolkningen får et optimalt sexologisk behandlingstilbud.

3.1 Som medlemmer kan optages fagpersoner, der arbejder med klinisk sexologi og sexologisk forskning.

3.2 Anmodning om medlemskab kan ske via link på selskabets hjemmeside www.dansksexologiskselskab.dk.

Medlemskab skal afslås, hvis halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

3.3 Det kræver tre måneders medlemskab for at kunne stemme på generalforsamlingen, og deltage på selskabets arrangementer til nedsat pris. 

3.4 Selskabet diskriminerer ikke på baggrund af køn, race, religion, seksuel orientering, alder og    livsstil.

3.5 Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen og bydes velkommen ved den følgende generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

3.6 Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelse. Skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo november. 

3.7 Medlemmer der er i restance med kontingent, efter to påmindelser udmeldes automatisk af DSS

3.8 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets vedtægter eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem protesterer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for eksklusion. Bestyrelsens beslutning om eksklusion er et punkt på dagsordenen.

4.1 Det årlige kontingent for medlemskab af DSS er 1.200 kr., som opkræves to gange årligt. Betalingen finder sted januar og juni. Kontingentet godkendes af generalforsamlingen, og bestyrelsen står for opkrævning heraf.

4.2 Ved indmeldelse i DSS betales første kontingent forholdsmæssigt.

4.3 Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af medlemmer betaler nedsat eller intet kontingent.

5.1 Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf mindst et medlem skal være fra Sexologisk Institut.

5.2 Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig, på baggrund af kompetencer og interesser

5.3 Bestyrelsen er siddende i to år. For at bevare kontinuitet og sikre igangværende projekter, vælges der to nye medlemmer det ene år og tre nye medlemmer det andet år.                                       Den først valgte bestyrelse sidder i to valgperioder (2018-2020) for at sikre, at DSS får fodfæste i forhold til selskabets formål.

5.4 Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stillingsbetegnelse, ansættelsessted (ex privat eller offentligt) samt tværfaglighed ønskelig. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier.

5.5 Ved bestyrelsesmedlemmers varige forfald kan bestyrelsen supplere sig med et medlem af selskabet. Ved næste generalforsamling godkendes dette medlem.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behørigt indvarslet – er til stede. Beslutninger træffes ved enighed blandt bestyrelsens medlemmer.

5.7 Faste punkter på dagsordenen:

  1. Valg af mødeleder/referent
  2. Nyheder/orientering
  3. Uddannelse
  4. Medlemsarrangementer
  5. Eventuelt

5.8 Referat fra bestyrelsesmøder godkendes hurtigst muligt, dog senest to uger efter mødet. Referater sendes til medlemmerne med nyhedsbrevet.

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6. 2 Der afholdes årligt ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned, hvert år. Bestyrelsen meddeler med mindst tre måneders varsel tid og sted for den ordinære generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil to måneder forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse fremsende forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen.

6.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst tre uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller halvdelen af medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med mindst tre og højest otte ugers varsel. Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse. 

6.4  Den ordinære generalforsamling skal minimum have følgende dagsordenspunkter:

1 Valg af dirigent/referent.
2 Beretning v/bestyrelsen
3 Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4 Indkomne forslag.
5 Valg af bestyrelse i henhold til kapitel 5
6 Valg af revisor og kollegial revisor.
7 Fastsættelse af kontingent for kommende år.
8 Eventuelt.

6.5 Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.

6.6 Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre andet følger af disse vedtægter. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Opstillede kandidater til bestyrelsen skal være tilstede på generalforsamlingen for at kunne vælges ind i bestyrelsen.

6.7 Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og et medlem fra bestyrelsen. Protokollatet offentliggøres i det første nyhedsbrev efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside.

6.8 Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden, og denne vedtages af 2/3 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer, afgår den samlede bestyrelse i løbet af tre mdr. fra generalforsamlingen at regne. Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden to måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden mht. valg af ny bestyrelse.

7.1 Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes ad hoc.
Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-årsperiode. Der er mulighed for genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode seks år. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlemmer.

7.2 

7.3 Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom.

8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for to år valgt kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sammenhængende funktionstid på seks år.

9.1 Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.

9.2 Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

10% af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser på en generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen skal sendes til urafstemning.
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel majoritet af de afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget.

11.1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
11.2 Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovændringens endelige vedtagelse – uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling – i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for forslaget.

12.1 Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor endelig vedtagelse om opløsning – uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling – i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af selskabet.
12.2 I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om fordeling af selskabsformuen.